Estatuts

Veure els Estatuts en PDF

Registrats el 25 de juliol de 2013

ESTATUTS DEL CONSELL CATALÀ DEL MOVIMENT EUROPEU

ANTECEDENTS

El Consell Català del Moviment Europeu es va constituir formalment a París, el juny de 1949, com a culminació de les activitats europeistes dutes a terme d’ençà del final de la Segona Guerra Mundial. En els seus orígens va ser dirigit per un secretariat que integraven Josep Rovira, Enric Adroher Gironella, Joan Sauret, Josep Sans, Heribert Barrera i Anton Cañellas.

Els membres fundadors del Consell Català van participar activament en la creació del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo i, en conseqüència, Carles Pi i Sunyer va ser designat vice-president d’aquest Consejo.

El 1962, alguns membres del Consell Català del Moviment Europeu van prendre part en la reunió Hispano-Europea de Munic, denominada pel règim franquista com a “Contubernio de Munich“.

El Consell Català del Moviment Europeu agrupa ajuntaments, associacions, centres d’ensenyament universitari, col·legis professionals, empreses, partits polítics i sindicats, i persones a títol individual en la defensa dels ideals europeistes.

El Consell Català del Moviment Europeu és membre de ple dret del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, com a vicepresident nat del mateix, i està vinculat amb el Moviment Europeu Internacional des de la seva constitució.

Capítol primer – NATURALESA i FINALITATS

Article 1 – El Consell Català del Moviment Europeu es constitueix com a associació, per temps indefinit, d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associacions, i els seus estatuts.

El Consell Català del Moviment Europeu (d’ara en endavant, Consell Català) és, doncs, una associació amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, pluralista i independent.

El Consell Català constitueix la secció catalana del Moviment Europeu Internacional, associació internacional, sense ànim de lucre, constituïda segons la Llei belga relativa a les Associacions Internacionals del 25 d’Octubre de 1919, modificada per la Llei de 2 de Maig de 2002. El Consell Català participa amb la mateixa autonomia en el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.

El Consell Català participa com a membre nat i de ple dret en el Moviment Europeu Internacional i en el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.

El domicili social del Consell Català s’estableix a Barcelona, al carrer Provença, 298 baixos.

Article 2 – El Consell Català té com a finalitat treballar per aconseguir una Europa que avanci decidida vers una veritable unió política, una Europa federal respectuosa amb la diversitat dels seus pobles i entesa com un espai geopolític, econòmic, cultural i social, presidit pels principis d’igualtat, llibertat, seguretat, solidaritat i justícia, on els ciutadans europeus en siguin els protagonistes.

Així mateix, el Consell Català treballa per fomentar i aprofundir a Catalunya les relacions entre els diferents pobles, nacionalitats i regions d’Europa de cara a la unitat europea.

Article 3 – Per assolir els objectius previstos en l’article anterior, el Consell Català pot emprar els mitjans lícits que estimi apropiats, per dur a terme preferentment les accions i activitats següents:

 • Organitzar i/o coordinar tot tipus d’accions i activitats encaminades a informar, sensibilitzar i formar a la ciutadania sobre Europa.

 • Dur a terme i/o coordinar tot tipus d’estudis, publicacions i recerques sobre Europa.

 • Organitzar i/o coordinar la celebració del Dia d’Europa amb diverses activitats a tot Catalunya.

El Consell Català exerceix les seves accions i activitats preferentment a Catalunya.

Capítol segon – DELS MEMBRES, DELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS

Article 4 – Poden ser membres del Consell Català, els que presentant una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, de manera lliure i voluntària, s’adhereixin expressament als seus objectius, siguin admesos i paguin la quota anual que es fixi:

 1. Les persones jurídiques que tinguin preferentment la seva seu social a Catalunya i aprovin les finalitats del Consell Català, així com els partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya que també aprovin les finalitats del Consell Català.

La sol·licitud d’ingrés de les persones jurídiques ha de ser acordada per l’òrgan competent d’aquesta, i les seves normes de regulació no han d’excloure la possibilitat de formar part del Consell Català.

 1. Les persones físiques amb capacitat d’obrar, que tinguin preferentment la seva residència a Catalunya.

 2. Qualsevol ciutadà que gaudeixi amb plenitud de la condició política de català, d’acord amb l’Estatut de Catalunya. Aquests membres podran constituir-se en agrupació local del Consell Català, d’acord amb el que estableixi el reglament de règim intern i prèvia aprovació de la Junta Directiva i ratificació de l’Assemblea General.

Són drets dels membres del Consell Català:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats del Consell Català, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida del Consell Català i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries del Consell Català.

 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

 8. Rebre informació sobre les activitats del Consell Català.

 9. Fer ús dels serveis comuns que el Consell Català estableixi o tingui a la seva disposició.

 10. Formar part dels grups de treball.

 11. Posseir un exemplar dels estatuts.

 12. Consultar els llibres del Consell Català.

Són deures dels membres del Consell Català:

 1. Comprometre’s amb les finalitats del Consell Català i participar activament per assolir-les.

 2. Contribuir al sosteniment del Consell Català amb el pagament de quotes i altres aportacions econòmiques aprovades d’acord amb aquests estatuts.

 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern del Consell Català.

Article 5 – La Junta Directiva del Consell Català, una vegada rebuda la petició, decideix i resol sobre l’admissió de nous membres en la primera reunió que tingui lloc. No s’admetran com a membres aquells candidats que, de manera pública i notòria o, segons resulti de proves objectives, vagin en contra dels ideals democràtics i/o europeistes. Les decisions s’adopten per majoria dels 2/3 dels membres presents.

L’Assemblea General més immediata ha de ser informada de totes les sol·licituds de nous candidats i de les seves resolucions.

Article 6 – L’Assemblea General pot acordar, a proposta de la Junta Directiva, la baixa definitiva d’un membre, després d’haver-se instruït un expedient previ; aquest membre haurà de ser escoltat prèviament a l’adopció de l’acord. L’acord de baixa sempre ha de ser motivat.

Són causes per donar de baixa a un membre del Consell Català:

  1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva i aquesta comunicar-ho a l’Assemblea General.

  2. No satisfer les quotes fixades.

  3. No complir les obligacions estatutàries.

  4. Realitzar actes o manifestacions que siguin contraris als objectius del Consell Català.

Capítol tercer – DELS ÒRGANS DE GOVERN I LLURS OBLIGACIONS

Article 7 – Els òrgans de govern del Consell Català són els següents:

  1. L’Assemblea General

  2. La Junta Directiva

  3. La Comissió Executiva

Article 8 – L’Assemblea General és l’òrgan sobirà del Consell Català i està constituïda per les representacions de les persones jurídiques i per les persones físiques que formin part del Consell Català. Els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

L’Assemblea General ha de ser convocada deu dies abans de cada reunió. Té com a missió essencial establir els programes d’actuació del Consell Català per al compliment dels seus objectius i aprovar, si s’escau, els comptes anuals, el pressupost i la gestió de la Junta Directiva, sempre per majoria simple dels presents i representats.

Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

A més, l’Assemblea General té també les següents facultats:

 1. Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat.

 2. Modificar els estatuts.

 3. Acordar la forma i l’import de les contribucions i les quotes al finançament del Consell Català o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni del Consell Català.

 4. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució del Consell Català.

 5. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

 6. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

 7. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

 8. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser membre, i també les altes i les baixes de membres per una raó diferent de la separació definitiva.

 9. Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.

 10. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan del Consell Català.

Article 9 – L’Assemblea General ha de celebrar preceptivament una reunió ordinària com a mínim un cop l’any, per aprovar, si escau, la gestió de la junta directiva, el pressupost i els comptes anuals, així com les quotes dels membres, abans del 30 d’abril de cada exercici.

L’Assemblea General pot celebrar una reunió extraordinària quan així ho decideixi la Junta Directiva per majoria de 2/3 dels seus membres, a petició de la presidència, de forma expressa i raonada, o també, si ho sol·licita un nombre de membres no inferior al 10%; en aquest cas, l’Assemblea General ha de tenir lloc dins del termini de trenta dies a comptar des de la sol·licitud.

Article 10 – Pel que fa a la representació dels membres del Consell Català a l’Assemblea General i als vots que tindrà cadascun, quedarà establert en el reglament intern del Consell Català. Cada membre té com a mínim un vot, el sistema de vots podrà ser ponderat i en cap cas correspondrà a un sol membre més del 10% dels vots.

Article 11 – L’Assemblea General és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

La convocatòria s’ha de comunicar deu dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació dels membres que formen el Consell Català, o a través del correu electrònic i/o altres mitjans tecnològics corresponent a cada membre.

Les reunions de l’Assemblea General les presideix la presidència del Consell Català. En cas d’absència, haurà de delegar les seves funcions en un vicepresident o, si no ho fes, caldrà entendre que ostenta la delegació el vicepresident de més edat. Hi ha d’actuar com a secretari/ària general qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva, o el membre de la mateixa en qui delegui.

L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de membres presents, sempre i quan hi assisteixin la presidència o vicepresidència substituta, la secretaria general i la tresoreria.

La secretaria general redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar ella mateixa i la presidència, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior, a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels membres al local social.

Els membres del Consell Català, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria simple tots els assumptes que són competència de l’Assemblea General, llevat dels que aquest estatut els estableix altres majories.

L’acord d’adhesió a altres organitzacions o institucions s’ha de prendre per majoria de 2/3 dels vots dels membres presents i representats. Els delegats a altres organitzacions o institucions podran ser designats, provisionalment, per la Junta Directiva per majoria de 2/3 dels seus membres.

Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució del Consell Català, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels vots dels membres presents i representats.

L’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva o del 10% dels membres, pot tractar el nomenament tant de presidents d’honor i de membres d’honor del Consell Català, com d’aquelles personalitats que s’hagin distingit especialment pels seus ideals democràtics i europeistes, adaptant-se l’acord per majoria de 2/3 dels vots dels membres presents i representats, en el cas que consti en l’ordre del dia, o per majoria de les 3/4 dels membres presents i representats, quan no s’hagi inclòs a l’ordre del dia.

El 10% dels membres poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 12El Consell Català és administrat i representat per una Junta Directiva, formada per membres de l’associació, en un nombre màxim de trenta persones, amb la composició següent:

 • La presidència, set vice-presidències, un secretari/ària general, un/a tresorer/a i vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents, i tots ells amb un mandat de dos anys renovables.

 • La Junta Directiva pot nomenar un secretari tècnic, càrrec de confiança de lliure designació i revocació per la Junta. El secretari o secretària tècnic té veu però no disposa de vot en el si de la Junta Directiva.

Els membres de la Junta Directiva són escollits per l’Assemblea General, han de ser associats i majors d’edat; es fa per votació de l’Assemblea General, i les persones escollides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec. Tots els membres, llevat de la presidència, que corresponguin a persones jurídiques, poden ser substituïts durant el seu mandat per qui proposi la persona jurídica que representen, prèvia comunicació a la Junta Directiva, la qual per majoria de 2/3 pot objectar la designació feta.

El nomenament i cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès per la secretaria general sortint amb el vistiplau de la presidència sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president i del nou secretari general.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament, durant un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

 1. Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques.

 2. Incapacitat o inhabilitació.

 3. Renúncia notificada a la Junta Directiva.

 4. Separació acordada per l’Assemblea General.

 5. Qualsevol altra que estableixi la llei.

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre del Consell Català pot ocupar provisionalment el càrrec vacant, a proposta raonada de la presidència.

Article 13 – Poden ser presentades candidatures de Junta Directiva a l’Assemblea General amb el suport d’1/3 dels membres del Consell Català. El candidat a presidència farà la proposta de la resta dels membres de la seva candidatura a la Junta Directiva.

Article 14 – La Junta Directiva es reuneix a proposta de la presidència, i sempre que ho demanin, com a mínim, el 25% dels membres de la Junta Directiva.

La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb una antelació de deu dies i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n.

Article 15 – La Junta Directiva pot prendre acords vàlids quan a la reunió hi assisteixi, com a mínim, la presidència, la qual en el supòsit de no poder assistir-hi haurà de delegar les seves funcions en un vicepresident o, si no ho fes, caldrà entendre que ostenta la delegació el vicepresident de més edat.

Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents, llevat dels casos de majoria qualificada previstos en aquests estatuts o quan 1/3 dels membres presents de la Junta Directiva proposin, per raó de la transcendència de la qüestió que s’hagi de resoldre, que les decisions es preguin per majoria de 2/3 dels membres presents.

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel Secretari General i el President. A l’inici de cada reunió, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar el Consell Català de la manera més àmplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta estableixi.

 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos del Consell Català.

 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres del Consell Català han de satisfer.

 5. Convocar l’Assemblea General i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

 7. Contractar els empleats que el Consell Català pugui tenir.

 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins del Consell Català, i autoritzar els actes que aquests grups de treball projectin dur a terme.

 10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’han d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

 11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

  • Subvencions o altres ajuts.

  • L’ús de locals o edificis que puguin utilitzar-se per a les finalitats del Consell Català.

 12. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit, o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.

 13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i informar-ne a la primera reunió de Assemblea General.

 14. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern del Consell Català o que li hagi estat delegada expressament.

 15. La Junta Directiva pot també sancionar les infraccions comeses pels membres.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió del Consell Català, segons el que estableixi el Reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

Article 16 – Pertoca a la Presidència convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions de la Junta Directiva, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb vot de qualitat. El President és qui visa les actes i els certificats confeccionats pel secretari general del Consell Català, i també li pertoquen les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

La Presidència representa el Consell Català en els actes públics. Aquesta representació pot ser delegada de manera expressa.

A la Presidència li correspon negociar i signar els convenis, programes de subvencions, patrocinis i/o contractes amb les institucions públiques o empreses.

Així mateix, a la Presidència, mancomunadament amb el Tresorer, els correspon obrir, seguir, operar i tancar els comptes corrents dipositats en entitats bancaries, i negociar, obrir, renovar i tancar pòlisses de crèdit o altres préstecs que garanteixin la tresoreria de la entitat, estant facultats per signar tots els documents necessaris.

En cas d’una incapacitat sobtada o de defunció de la presidència i/o del tresorer, mentre els seus càrrecs no siguin renovats per l’ Assemblea, s’autoritza el secretari general i el vice-president de més edat a realitzar, de forma mancomunada, totes les operacions necessàries a les entitats bancaries que operin amb el Consell Català, especialment a obrir, seguir, operar, tancar els comptes corrents dipositats i negociar, obrir, renovar i tancar pòlisses de crèdit o altres préstecs que garanteixin la tresoreria de la entitat, estant facultats per signar tots els documents adients i necessaris.

Particularment, el Tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos del Consell Català, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les qual han de ser visades prèviament pel President, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 17 – La Junta Directiva pot delegar les responsabilitats ordinàries de gestió en una Comissió Executiva de la qual en formaran part el president/a, els vicepresidents/es, el secretari/a general i el tresorer/a, i altres persones que hagi acordat la Junta Directiva. El funcionament de la Comissió Executiva es regularà en el Reglament de Règim Intern.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents Comissions o Grups de Treball, i els encarregats dels quals li han de presentar un informe detallat de les seves actuacions, a petició de la pròpia Junta directiva.

La Junta Directiva pot nomenar un apoderat general o especial.

Article 18 – Es poden constituir Subcomissions de Treball per matèries prèviament determinades per la Junta Directiva que establirà també l’objecte i terminació d’aquests treballs. En aquestes subcomissions hi participarà, necessàriament, un membre de la Junta Directiva.

Article 19 – El Secretari General s’encarrega, amb el vistiplau de la Presidència, de proposar a la Junta Directiva els actes de gestió adequats, el funcionament i la coordinació dels òrgans de govern, vetllant en tot moment per la bona marxa del Consell Català. En aquest sentit, amb el vistiplau de la Presidència, li pertoca proposar a la Junta Directiva l’aprovació de les mesures que estimi pertinents.

Quan les circumstàncies ho requereixin, amb el vistiplau del President, ha d’adoptar els actes de direcció necessaris, donant-ne compte a la Junta Directiva en la primera reunió ordinària que es celebri o, si escau, en l’extraordinària que es convoqui a l’efecte.

El Secretari General ha de custodiar la documentació del Consell, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de membres.

Capítol quart – DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Article 20 – La Junta Directiva pot proposar a l’Assemblea General l’aprovació d’un reglament de règim intern. Els acords relatius a aquest Reglament es prenen per majoria de 2/3 dels vots dels membres presents i representants.

Amb els mateixos requisits, el reglament de règim intern pot ser modificat en qualsevol moment.

Capítol cinquè – DELS RECURSOS FINANCERS

Article 21 – Per tal de dur a terme el compliment dels seus objectius, els recursos econòmics del Consell Català poden ser els següents:

 • Les quotes dels seus membres, segons el que estableixi la Junta Directiva, que seran aprovades anualment per l’Assemblea General.

 • Les aportacions voluntàries de caràcter suplementari dels seus diferents membres.

 • Les donacions i llegats que puguin ser fets a nom del Consell Català per qualsevol persona física o jurídica.

 • Els convenis que li siguin d’aplicació i/o les subvencions que li siguin concedides.

 • La renda dels seus béns o valors, així com el producte de les seves publicacions i activitats.

Tots els membres del Consell Català tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals –que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva– i quotes extraordinàries.

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 22 – Les cotitzacions anuals establertes pels diferents membres del Consell Català han de figurar degudament recollides, juntament amb les altres fonts d’ingressos en els pressupostos de cada any, així com en la documentació corresponent al compte de resultats de l’exercici vençut.

L’Assemblea General, anualment, ha de ser necessàriament informada per la Junta Directiva dels resultats de la seva gestió financera, així com del contingut dels nous pressupostos de cada any, i serà l’òrgan únic competent per a la seva aprovació.

Capítol sisè – DE LA MODIFICACIÓ DE L’ESTATUT, LA DISSOLUCIÓ I LA LIQUIDACIÓ

Article 23 – La modificació del present Estatut, així com la proposta de fusió, escissió i dissolució o liquidació del Consell Català, ha de ser aprovada per l’Assemblea General, per majoria simple, sempre que els associats presents i representats a l’Assemblea representin almenys la meitat del vots socials.

Article 24 – En cas de dissolució o liquidació, els béns del Consell Català han de ser llegats a l’organització cultural que designi la comissió liquidadora nomenada a tal efecte.

El Consell Català pot ser dissolt si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

La Comissió liquidadora es composa, com a mínim, de cinc membres del Consell Català designats per l’Assemblea General, i han de pertànyer, necessàriament un d’ells, a la Junta Directiva.

Els membres del Consell Català estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

Joaquim Millan i Alegret                       Marina Bru i Purón

Secretari General Vist-i-plau                         Presidenta en funcions

Estatuts inscrits per resolució del 25 de juliol de 2013 del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya