Història

Consell Català del Moviment Europeu

El Consell Català del Moviment Europeu es va constituir formalment a París, el juny de 1949, com a culminació de les activitats europeistes dutes a terme d’ençà del final de la Segona Guerra Mundial. En els seus orígens va ser dirigit per un secretariat que integraven Josep Rovira, Enric Adroher Gironella, Joan Sauret, Josep Sans, Heribert Barrera i Anton Cañellas.

Els membres fundadors del Consell Català van participar activament en la creació del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo i, en conseqüència, Carles Pi i Sunyer va ser designat vice-president d’aquest Consejo.

El 1962, alguns membres del Consell Català del Moviment Europeu van prendre part en la reunió Hispano-Europea de Munic, denominada pel règim franquista com a “Contubernio de Munich”.

El Consell Català del Moviment Europeu és membre de ple dret del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, com a vicepresident nat del mateix, i està vinculat amb el Moviment Europeu Internacional des de la seva constitució.

El CCME és una associació pluralista i independent amb personalitat jurídica pròpia, formada per col·lectius i persones físiques que desenvolupa les seves activitats europeistes dins de l’àmbit territorial de Catalunya. Està integrada per una àmplia representació de la societat catalana: partits polítics, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals, ajuntaments, universitats, associacions econòmiques, professionals i acadèmiques que són el reflex de la pluralitat professional, ideològica i política de la societat civil d’Europa, treballant conjuntament en la construcció d’una Europa unida.