Òrgans

L’Assemblea general

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà del Consell Català i està constituïda pels representants de les persones jurídiques i per les persones físiques que formin part del Consell Català.
L’Assemblea General celebra una reunió ordinària com a mínim un cop l’any, per aprovar, si escau, la gestió de la junta directiva, el pressupost i els comptes anuals, així com les quotes dels membres.

La Junta directiva

El Consell Català és administrat i representat per una Junta Directiva, formada per membres de l’associació, en un nombre màxim de trenta persones, amb la composició següent:

La presidència, set vice-presidències, un secretari/ària general, un/a tresorer/a i vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents, i tots ells amb un mandat de dos anys renovables.   

Aqui podeu consultar el llistat actualitzat de membres de la Junta Directiva.

La Comissió executiva

La Junta Directiva pot delegar les responsabilitats ordinàries de gestió en una Comissió Executiva de la qual en formen part el president/a, els vicepresidents/es, el secretari/a general i el tresorer/a, i altres persones que hagi acordat la Junta Directiva.